Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego „Nocne Dobra“, znajdującego się pod adresem internetowym www.nocnedobra.pl.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE   

 

1.      Sklep internetowy „Nocne Dobra“ – zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.nocnedobra.pl, prowadzony jest przez  Pawła Miłkowskiego wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DobraDobra Paweł Miłkowski z siedzibą w Warszawie,, posiadającą REGON 147141488 oraz NIP 5422821199.

2.      Sprzedaż w sklepie internetowym NocneDobra odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej Klientem, a Pawłem Miłkowskim wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DobraDobra, zwaną dalej Sprzedającym lub DobraDobra.   

3.      Przedmiotem sprzedaży/zamówienia dalej zwanych Zamówieniem lub Usługą w sklepie internetowym są rzeczy zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zamówieniu lub zakupie. Z uwagi na fakt, iż oferowane Towary są ręcznie wytwarzane, możliwe są odstępstwa w rozmiarach do 10 %. Odstępstwo takie nie jest traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub nie wykonanie umowy

 

 

§ 2 ZAMÓWIENIA 

 

1.     Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.   

2.     Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Termin realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym.   

3.     Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.   

4.     W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Klienta, Sprzedający wezwie Klienta do ich uzupełnienia lub sprostowania w terminie 2 dni roboczych. Jeżeli Klient nie uzupełni lub nie sprostuje ww. danych w terminie 2 dni roboczych od takiego wezwania Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.   

5.     Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.   

6.     Termin płatności wynosi 5 dni. Jeśli w tym terminie płatność nie nastąpi, zamówienie jest anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyczynie anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym DobraDobra.   

7.     Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

8.     Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.   

9.     W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminową realizację całości lub części złożonego zamówienia, Sprzedający powiadomi o tym Klienta. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.

 

§ 3 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ 

 

1.         Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.  

2.         Cena prezentowana w obcej walucie, przeliczana jest zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedniego

3.         Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.  

4.          Sprzedający ma prawo do zmiany oferowanego asortymentu, cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen produktów nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.   

5.         Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki zamówionego towaru w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych), w przypadku płatności z góry bądź 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), w przypadku pobrania i jest doliczany do wartości zamówienia. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

6.         Za zakupiony towar klient płaci dokonując przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki za pośrednictwem serwisu internetowego PayPal, transferuj.pl, poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego bądź za pobraniem.

7.         Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje dowód zakupu. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę VAT.

8.         Klient  dokonujący zakupów w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie faktury elektronicznej bez podpisu.

 

§ 4 WYSYŁKA TOWARU 

 

1.     Wysyłka realizowana jest w terminie od 1 do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za zamówienie. O wysłaniu paczki Sprzedający informuje Klienta oddzielnym mailem lub smsem.

2.     Koszt wysyłki wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych), w przypadku płatności z góry bądź 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), w przypadku pobrania i jest doliczany do wartości zamówienia. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.    

3.     Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych w sklepie towarów.

 

§ 5 ZWROTY

 

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.     Zwracane towary muszą być przesłane Sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy przesłać wypełniony i podpisany przez Klienta formularz zwrotu, udostępniany na życzenie Klienta przez Sprzedającego.   

3.     Cena sprzedaży wraz z kosztami przesyłki towaru, zapłacona przez Klienta, zostanie zwrócona przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru.   

 

§ 6 REKLAMACJE

 

1.     Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania.   

2.     Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1.     Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.   

2.     Sprzedający  nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim.  

3.     Sprzedający ma prawo do wysyłania na adres e-mailowy Klienta informacji związanych tylko i wyłącznie z działalnością Sklepu, jedynie po uzyskaniu zgody Klienta na ich otrzymywanie. 

4.     Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością DobraDobra. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autorów.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.  

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl